Beneficjenci poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

http://wokollysejgory.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=87&dzialy=87&akcja=artykul&artykul=2500

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” przypomina o obowiązku złożenia Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

1. Informację monitorującą z realizacji biznesplanu / Informację po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) składa Beneficjent realizujący operację w zakresie:

 

A. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR dla

:• podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia);

• tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia);

• rozwijania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia);

 

B. wspierania współpracy między pomiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych (§ 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia);

C. rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia);

D. zachowania dziedzictwa lokalnego (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia);

E. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia);

F. a także operacji realizowanych w innych zakresach niż wymieniono powyżej, jeżeli w wyniku ich realizacji zostaną utworzone miejsca pracy.

 

2. Przed wypełnieniem IMRB/IPRO w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, należy zapoznać się z treścią informacji pomocniczej.

3. IMRB/IPRO, sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

4. Beneficjent składa Informację monitorującą z realizacji biznesplanu / Informację po realizacji operacji (IMRB/ IPRO), w terminie okreslonym w §5 Zobowiązania Beneficjenta Umowy o przyznanie pomocy.

Formularze informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) do pobrania:

Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

• Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx) 

• Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf, od 06.06.2018 r.) 

Operacje pozostałe:

• Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel, od 13.06.2018 r.) 

• Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf, od 06.06.2018 r.) 

• Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf archiwalna)

 

 

 

 

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content