Deklaracja Dostępności

Aktualizacja 19.03.2024r.

Gminny Ośrodek Kultury w Górnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie www.gokgorno.pl

Data publikacji strony internetowej: 04.10.2015 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.11.2023r.

Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryny wydawanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Górnie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Dokładamy wszelkich starań, aby nowe filmy dodawane na naszej stronie posiadały już takie napisy.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Data sporządzenia deklaracji

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-10
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-19

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej osobą odpowiedzialną za kontakt jest Magdalena Kaczmarek, adres poczty elektronicznej gok@gorno.pl lub telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu: 504 411 350.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo – skargowa

Nie dotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie.
 • Adres: Krajno-Parcele 24 B, 26-008 Górno
 • e-mail: gok@gorno.pl
 • telefon: (41) 30 23 031

Wnoszący żądanie może też powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Biuro Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie, ul. Św. Floriana 4, 26-008 Górno mieści się w budynku współużytkowanym z Ochotniczą Strażą Pożarną w Górnie oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Górnie. Gminny Ośrodek Kultury użytkuje powierzchnię znajdującą się na I piętrze budynku. Wejście do budynku znajduje się od ulicy, na I piętro prowadzą bezpośrednio schody z poręczą. Lokal składa się z pomieszczenia biurowego, jednego pomieszczenia pełniącego funkcję sali komputerowej i edukacyjnej, dużej świetlicy, 3 łazienek, pomieszczenia socjalnego oraz schowka. W pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury brak jest informacji wizualnej, dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem znajduje się parking samochodowy z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem nie jest uregulowane.
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, z siedzibą w Krajnie-Parcele 24 B, 26-008 Górno – świetlica. Do budynku prowadzą schody do wejścia głównego od strony ulicy. Na schodach zewnętrznych zamontowana jest Platforma Przyschodowa Delta dla osób niepełnosprawnych. Parter budynku jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta, świetlica i zaplecze kuchenne. Pomieszczenia edukacyjne znajdują się na I i II piętrze. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla pomieszczeń położonych na I i II piętrze. W Gminnym Ośrodku Kultury w Krajnie-Parcele Platforma Przyschodowa Delta oraz znaki w budynku nie maja oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących. Za budynkiem znajduje się parking samochodowy z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem nie jest uregulowane.
 3. Gminny Ośrodek Kultury w Górnie – świetlica wiejska w Skorzeszycach, u. Szkolna 9. Wejście główne znajduje się od strony ulicy. Nie prowadzą do niego żadne schody, nie ma przeszkód architektonicznych. Parter budynku jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta, świetlica i zaplecze kuchenne. Pomieszczenia edukacyjne znajdują się na parterze i I piętrze. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla pomieszczeń położonych na I piętrze. W Świetlicy Wiejskiej w Skorzeszycach nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem znajduje się parking samochodowy z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem nie jest uregulowane

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napisz do Nas

Masz pytania napisz do nas wiadmość
Aktualności
Skip to content