Informacja o wyborze Wykonawcy na zakup, dostawę i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw

Stowarzyszenie św. Jana z Dukli uformuje o wynikach wyboru Wykonawcy na przedmiot zamówienia: zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw.Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę brutto: 19 805,46 złUstalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 12.07.2017 r. na podstawie przeprowadzonego telefonicznego rozeznania cenowego.Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 20.09.2017 r. Sposób i miejsce upublicznienia zapytania ofertowego: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – Stowarzyszenie św. Jana z Dukli Bęczków 193 26-008 Górno oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie www.http://https://www.gokgorno.pl/ Termin składania ofert upłynął w dniu 28.09.2017 r. o godz. 15.00.Wykaz Wykonawców którzy złożyli oferty:1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DREWNOGRÓD Robert Lis, 26-65 Piekoszów, Podzamcze, ul. Źródlana 142. COMES Sokołowscy Spółka Jawna 26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128 A3. P.P.H.U JORDAN Ewa Korzeb, 07-320 Małkinia Górna, ul. Brokowska 196.Kryteria oceny oferty i ich waga punktowa lub procentowa, sposób przyznania punktacji za spełnione kryteria:1. 80 % cena brutto2. 20 % gwarancja Informacja o punktacji przyznanej ofercie:1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DREWNOGRÓD Robert Lis, 26-65 Piekoszów, Podzamcze, ul. Źródlana 14 – 92,80 pkt.2. COMES Sokołowscy Spółka Jawna 26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128 A – 100 pkt.Informacja o wybranej ofercie:Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: COMES Sokołowscy Spółka Jawna 26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128 Cena ofertowa brutto 19 805,46 złUzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą wartość punktową w badanych kryteriach oceny uwzględnionych przez Zamawiającego.Oferty odrzucone z postępowania:Oferta Wykonawcy – P.P.H.U JORDAN Ewa Korzeb, 07-320 Małkinia Górna, ul. Brokowska 196 .Oferta Wykonawcy została odrzucona z postępowania ofertowego. Zamawiający pismem z dnia 03. 10. 2017 r. wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożonej oferty oraz przedstawienia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Wykonawca do wyznaczonego terminu nie złożył wyjaśnień Zamawiającemu. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content