„Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD i opracowanie koncepcji marki LGD”

Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w związku z realizacją Umowy o przyznaniu pomocy nr 00475-6935-UM1330728/17 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Stowarzyszeniem “Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przystępuje do realizacji operacji pn. „Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD i opracowanie koncepcji marki LGD”. Niniejsza operacja polega m.in. na przeprowadzeniu badań inwentaryzacyjnych w terenie, zmierzających do zgromadzenia aktualnej, rzetelnej wiedzy na temat zasobów lokalnych, produktów, usług, obiektów dziedzictwa lokalnego.Kolejnym etapem będzie przygotowanie spójnej koncepcji marki usług, produktów obszaru LGD oraz ich certyfikacja w różnych kategoriach ofertowych wraz z propozycjami graficznej wizualizacji marki, a także propozycją działań marketingowych. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o umożliwienie naszym ankieterom – odwiedzającym Państwa obiekty, wypełnienia formularzy badawczo – inwentaryzacyjnych służących gromadzeniu informacji na temat zasobów, produktów, usług, obiektów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content