Planowane nabory 2017

Nabory w 2017 roku W związku z podpisaną w 2016 roku umową przez „Lokalną Grupę Działania – Wokół Łysej Góry” z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 7 gmin objętego jej działaniem: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Masłów, Łączna, Suchedniów, Wąchock Stowarzyszenie w drugiej połowie 2017 roku przeprowadzi nabory zgodnie z harmonogramem naborów wniosków na następujące działania:

Konkursy:

• I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, alokacja środków: 150 000,00 zł

• I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej, alokacja środków: 720 000,00 zł

• I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej, alokacja środków: 1 400 000,00 zł

• I.III.6 Tworzenie i poprawa warunków prowadzenia aktywności społecznej przez mieszkańców obszaru LGD, alokacja środków: 100 000,00 zł

Projekty grantowe:

• I.I.3 Systemy i narzędzia promocji i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD, alokacja środków: 50 000,00 zł

• I.I.5 Organizacja wydarzeń i działań promujących obszar LSR, alokacja środków: 60 000,00 zł

• I.III.4 Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych, alokacja środków: 50 000,00 zł• I.III.7 Tworzenie i rozwój usług społecznych i pro-zdrowotnych na obszarze LSR, szczególnie wobec grup defaworyzowanych, alokacja środków: 105 000,00 zł

• I.III.9 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane, alokacja środków: 90 000,00 zł

Konkursy/ Operacje własne:

• I.I.6 Rozwój kompetencji i kwalifikacji osób/pracowników sektora turystycznego, alokacja środków: 50 000,00 zł

• I.II.4 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru, alokacja środków: 50 000,00 zł

• I.III.1 Lokalny system wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego (sektora pozarządowego i podmiotów sektora ekonomii społecznej), alokacja środków: 50 000,00 złWszystkie operacje realizowane są w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.Kryteria wyboru operacji obowiązujące w kolejnych ogłaszanych naborach:

• Lokalne Kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

• Lokalne Kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III (bez projektów grantowych)

• Lokalne Kryteria wyboru grantobiorców

Szczegółowe informacje dotyczące naborów, kryteriów oceny wniosków można uzyskać w Biurze Zarządu „LGD – Wokół Łysej Góry” w Bielinach (ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny) lub pod numerami telefonów: 41 260 81 53 oraz 606 666 339. Biuro w Bielinach czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napisz do Nas

Masz pytania napisz do nas wiadmość
Aktualności
Skip to content