Inwestuj długoterminowo i rozkładaj ryzyko. Zmieniaj strategię wraz z upływem lat

Kiedy odkładamy pieniądze do skarbonki, albo trzymamy je na lokacie bankowej to mówimy o oszczędzaniu. Kiedy kupujemy złoto, akcje lub mieszkanie pod wynajem to jesteśmy skłonni uznać takie działanie za inwestowanie. W obu sytuacjach zależy nam na bezpieczeństwie zgromadzonego kapitału, ale w przypadku inwestowania myślimy także o jego pomnożeniu przy założeniu jakiegoś poziomu ryzyka.

Aby osiągnąć nasz cel najlepiej jest rozkładać ryzyko w odpowiednich proporcjach pomiędzy bardzobezpieczne formy oszczędzania, a bardziej ryzykowne sposoby inwestowania, które mogą przynieśćduże zyski, ale także i straty.

Powszechnie uważa się, że państwo nie może zbankrutować. Dlatego też za bardzo bezpiecznysposób oszczędzania, albo też inwestowania z bardzo małym marginesem ryzyka uznaje się zakupobligacji skarbu państwa. Za podobnie bezpieczne uważa się lokaty bankowe. Wynika to z faktu, żebanki są objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, a nasze wkłady w bankach chroni BankowyFundusz Gwarancyjny.

Za inną bezpieczną lokatę kapitału, tym razem nie zależną od sytuacji finansowej państwa uważa sięnieruchomości, grunty i postawione na nich budynki. Kolejnym powszechnie uznawanym zabezpieczny sposobem inwestowania jest kupowanie złota. Zakup tego kruszcu przez tysiące lat służyłdo przechowywania zasobów finansowych szeregu pokoleń ludzi.

Pieniądze można drukować, obligacje można emitować, natomiast podaż gruntów czy złota jestograniczona. Dzięki temu ziemia i złoto zawsze mają większą lub mniejszą wartość w przeciwieństwiedo pieniądza krajowego czy obligacji rządowych, które w ekstremalnych sytuacjach takich jak wojna,światowy kryzys finansowy mogą okazać się bezwartościowe.

Nie zakładając jednak najczarniejszych scenariuszy i patrząc na historię państw wysokorozwiniętychtakich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, czy kraje skandynawskie należy przyjąć, żelokowanie pieniędzy w obligacjach rządowych i w bankach jest bardzo bezpieczne. Jednak takainwestycja przynosi mały zysk, a w sytuacji kiedy stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomietego zysku może w ogóle nie być.

Na szczęście są także inne sposoby inwestowania, które mogą przynieść większe zyski, ale mogą teżnarazić nas na stratę. Te inne najbardziej popularne sposoby inwestowania to zakup akcji, obligacjifirm lub obligacji innych instytucji, a także inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne. Im wyższeryzyko tym z reguły możliwy wyższy zysk lub wyższa strata.

Regularnie inwestuj swoje nadwyżki finansowe

Jeśli mówimy o mądrym i bezpiecznym inwestowaniu to powinniśmy przyjąć założenie, że nieinwestujemy za pożyczone pieniądze. Najlepiej jest zacząć oszczędzać i inwestować jak najwcześniej.

Im dłuższy horyzont czasowy tym lepsze będą nasze wyniki. Warto też przyjąć zasadę, że regularnieprzeznaczamy określoną kwotę na nasze inwestycje. Decydując się na taki krok powinniśmy też miećpewność, że nie zdarzy się sytuacja, która nagle zmusi nas do wycofania się z inwestycji – co możegrozić poniesieniem straty. Może bowiem się zdarzyć, że nasza decyzja o wycofaniu się z danejinwestycji (waluty, nieruchomości, akcje) przypadnie na moment, kiedy dane dobro będzie miałoniższą cenę, niż ta z momentu zakupu.

Stwórz poduszkę finansową na czarną godzinę

I to jest pierwszy powód do dywersyfikowania, czyli rozkładania ryzyka. Powinniśmy od samegopoczątku procesu inwestowania część naszych środków bezpiecznie, lokować w obligacjachskarbowych czy na kontach bankowych, a część bardziej ryzykownie w akcjach, funduszachinwestycyjnych, ewentualnie w złocie czy, jeśli nas na to stać, w nieruchomościach.

Część bezpieczna naszego portfela powinna być naszą poduszką finansową na wypadek zaistnienianagłych wydatków. Każdy sam dla siebie musi określić wielkość tej poduszki. Zakładając jednak, że niebędzie takiej potrzeby wydatkowej, to przyjmuje się zasadę, że osoby młode więcej inwestują wbardziej ryzykowne instrumenty (akcje, fundusze inwestycyjne), a mniej w bezpieczne.

I odwrotnie, czym jesteśmy starsi, tym więcej w naszym portfelu obligacji rządowych i lokatbankowych. Z wiekiem powinno nam coraz bardziej zależeć na ochronie zgromadzonego kapitału, a coraz mniej na niepewnych zyskach, które mogą zamienić się w nieoczekiwaną stratę. Osoby starszezbliżają się do wieku, kiedy zaczną korzystać ze zgromadzonego kapitału i nie będą już miały czasu nato, aby czekać na odwrócenie trendów giełdowych czy na poprawę koniunktury.

Na początek stwórz sobie techniczne możliwości inwestowania

Jak zacząć? Na początek warto otworzyć konto w biurze maklerskim. Najlepiej w biurze maklerskim wramach Indywidualnego Konta Emerytalnego.

Dlaczego konto maklerskie IKE? Bo każda sprzedaż zgromadzonych na tym koncie maklerskimwalorów, akcji czy obligacji jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19 procent(tzw. podatek Belki) pod warunkiem, że nie wypłacimy pieniędzy z konta IKE przed ukończeniem 60roku życia. Na zwykłym koncie maklerskim każdy zysk ze sprzedaży akcji czy obligacji jestopodatkowany bez względu na to czy wypłacimy pieniądze z konta, czy nie.

Akcje i obligacje skarbowe tylko w biurze maklerskim PKO BP

Jeśli chcemy rozkładać ryzyko pomiędzy bezpieczne obligacje skarbowe a ryzykowne akcjepowinniśmy zdecydować się na konto maklerskie IKE w PKO BP. Jest to jedyne biuro maklerskie, wktórym możemy także kupić obligacje skarbu państwa. W innych bankach czy biurach maklerskich niejest to możliwe.

Na tym koncie maklerskim możemy właśnie realizować w pełni zasadę bezpiecznego inwestowania irozkładania ryzyka pomiędzy bezpieczne obligacje skarbowe, a mniej bezpieczne obligacjekorporacyjne czy najbardziej ryzykowne, ale dające potencjalne największe zyski, akcje. Z biegiem latmożemy zmniejszać swoje zaangażowanie w akcje i zwiększać w obligacje, nie płacąc przy tympodatku Belki przy sprzedaży papierów wartościowych.

Przy inwestowaniu w akcje także należy przestrzegać zasady nie wkładania jajek do jednego koszyka.

Czyli należy rozkładać ryzyko pomiędzy akcje różnych spółek, z różnych branż. Część spółek powinnawypłacać dywidendy, a część powinna być kupowana przez nas z myślą o wzroście ich wartości.

Przykładem takich spółek są firmy technologiczne czy spółki z branży finansowej. Kurs akcjiniektórych z nich w ciągu kilku lat wzrósł o kilkaset procent. Inne niestety zniknęły z giełdy przynoszącstraty inwestorom.

Ulga podatkowa w IKE jest dla tych, którzy rocznie inwestują nie więcej niż ustalony dopuszczalnylimit. W 2017 roku wynosi on 12 789 złotych. Jeśli ktoś chce inwestować więcej to niestety będziepłacił podatek Belki. Może także pomyśleć o funduszach inwestycyjnych, które w jego imieniupomnażają kapitał. Ale tu należy liczyć się z opłatami za zarządzanie. Korzyścią jednak może byćkolejne rozłożenie ryzyka, bo możemy wybrać fundusz inwestycyjny, który będzie lokował nasześrodki na innych rynkach. W ten sposób nasze ryzyko inwestycyjne rozłożymy pomiędzy rynek polski irynki innych krajów jak na przykład rynek chiński, amerykański czy niemiecki.

 

Robert Lidke

__________________________________________________________________________________________________________

Program sektorowy “Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębierczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego. 

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content