Projekt “AKTYWIZACJA SZANSĄ NA SUKCES”

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. prowadzi nabór do projektu „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA SUKCES”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, które ukończyły 30 r.ż., w tym wyłącznie osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiet, osób po 50 roku życia, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, niskowykwalifikowanych, osób sprawujących opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki, osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. wskutek pandemii COVID-19.

Działania w ramach Projektu „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA SUKCES”:

1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (2 godziny na osobę)

2. REFUNDACJA DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY – 43 osoby -w kwocie 25 000,00 PLN netto na Uczestnika Projektu. Wymagany wkład własny wnoszony przez Pracodawcę w kwocie minimum 5000,00 PLN netto. Działanie kierowane do sektora MŚP z siedzibą na terenie województwa świętokrzyskiego.

3. SZKOLENIE GRUPOWE – KUCHARZ Z OBSŁUGĄ PIECÓW PIEKARNICZYCH – 10 osób – realizowane w terminie VI-VII 2021 roku. Dla tej grupy osób przewidziany jest 6-cio miesięczny STAŻ ZAWODOWY.

4. SZKOLENIA INDYWIDUALNE – ZGODNE Z INDYWIDUALNYM PLANEM DZIAŁANIA, zakończone uzyskaniem kwalifikacji/kompetencji – 12 osób – realizowane w terminie XII 2021 roku – III 2022 roku.

 

Więcej informacji na stronie Akademii Przedsiębiorczości https://ap.org.pl/projekty/aktywizacja-szansa-na-sukces/ 

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content