Rajd Nordic Walking w ramach realizacji projektu współpracy „Marsz po zdrowie”

Regulamin Rajdu Nordic Walking w ramach realizacji projektu współpracy„Marsz po zdrowie”

 

I. CEL:

Popularyzacja Nordic Walking, zdrowego stylu życia. Rajd ma charakter rodzinnej rekreacji oraz promocji realizacji projektu współpracy „Marsz po zdrowie”.

II. TERMIN rajdu:

1. Górno 13 września 2020 od godz.15.00 (niedziela)

2. Start godz.15:00 – parking nad Zalewem Cedzyna przy tamie

3. Zapisy uczestników w biurze rajdu – bezpośrednio przed rajdem

III. PROGRAM MINUTOWY RAJDU

15.00 – rejestracja uczestników w biurze rajdu ; wypożyczenie kijków

15.30 – instruktaż prawidłowego chodzenia z kijami + rozgrzewka

16.00 – oficjalne rozpoczęcie imprezy

16.15 – wyjście na trasę rajdu

17.30 – powrót uczestników

18.00 – zakończenie rajdu

IV. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry ul. Partyzantów 3 , 26-004 Bieliny ; tel. 41 26 08 153 ; email: sekretariat@wokollysejgory.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Górno 79a, 26-008, 41 30 23 031, email: gok@gorno.pl 

V. DYSTANS

Trasa rajdu poprowadzona będzie po szlaku nordic walking o długości ok. 6 kilometrów

VI. ZGŁOSZENIA DO RAJDU

1. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu imprezy w biurze rajdu

2. Uczestnicy dokonując rejestracji i biorąc udział w rajdzie deklarują, że startują w rajdzie na własną odpowiedzialność.

3. Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie warunków regulaminu rajdu.

4. Ilość uczestników ograniczona do 90 osób.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w imprezie.

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych, oraz dowód tożsamości.

3. Organizator zobowiązuję się do wypożyczenia kijów Nordic Walking dla uczestników rajdu. Wypożyczający kije powinni zastosować się do poleceń wypożyczającego.

4. Istnieje możliwość posiadania własnych kijów do Nordic Walking. Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija, jak również uwzględnienie podczas treningu, rozgrzewki oraz zawodów faktu, iż kij składany jest mniej wytrzymały niż kij jednoczęściowy.

5. Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki, aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego.

VIII. UBEZPIECZENIE

Wszyscy uczestnicy objęci są grupowym ubezpieczeniem NNW.

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry ul. Partyzantów 3 , 26-004 Bieliny

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: iod@abi-net.pl ; telefonicznie +48 795626770

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody zgodnie a art. 6 ust 1. lit. a RODO dla celów związanych z procedurą rekrutacji, realizacji, monitoringiem, ewaluacją oraz sprawozdawczością w ramach projektu współpracy „Marsz po zdrowie”

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych. W celu sprawozdawczości: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, e-mail: info@arimr.gov.pl Samorząd Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce adres e-mail: prow_sekr@sbrr.plW celu ubezpieczenia uczestników: Odpowiednia firma ubezpieczająca.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. do 31 grudnia 2028r.

6. Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. rajdzie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie rajdu.

2. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony przyrody, oraz dbać o porządek w miejscu zawodów.

3. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator .

4. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 26 08 153

Do zobaczenia na rajdzie!

Organizatorzy

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content