Zaproszenie do składania ofert na kompleksową obsługę stoiska gastronomicznego podczas imprezy pn.” Dożynki 2017″

 W związku z organizacją w dniu 20 sierpnia 2017 r.

  imprezą pod nazwą:

 „Dożynki  Gminne 2017”

Gminny Ośrodek Kultury w Górnie

 zaprasza zainteresowane osoby do

składania ofert na kompleksową obsługę stoiska gastronomicznego.

  1. Wykonawca wybrany na podstawie najkorzystniejszej oferty zobowiązany będzie do zapewnienia obsługi gastronomicznej imprezy pod nazwą Dożynki Gminne 2017 w Górnie w terminie 20 sierpnia 2017 r. na terenie boiska sportowego GKS Górno w godzinach 11.00. – 22.00.
  1. W ramach obsługi gastronomicznej oferent zobowiązuje się zorganizować

      a) co najmniej jedno stoisko gastronomiczne o zróżnicowanym asortymencie m.in.:

– potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, steki itp.),

– hot-dogi, hamburgery, zapiekanki,

– napoje bezalkoholowe (woda gaz./niegaz., soki wieloowocowe, inne napoje) w plastikowych butelkach oraz puszkach,

– napoje alkoholowe do 4,5% piwo w kubkach plastikowych o poj. nie mniejszej niż 0,4l.,

b) ilość miejsc siedzących dla min 40 osób (stoły z ławami), w tym przynamniej połowa z zadaszeniem w postaci parasoli bądź namiotu o odpowiedniej powierzchni.

3. Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi punktów gastronomicznych w trakcie trwania imprezy oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru, a także do zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników na odpady przy stoiskach wydawania posiłków.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych.

7. Wykonawca zobowiązany do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych.

       8. Wykonawca rozliczy transakcję z Zamawiającym w PLN w terminie do 22.08.2017 r.

       I.Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu.

O obsługę gastronomiczną imprezy mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1. Złożą ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jej złożenia

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, oraz wiedzę i doświadczenie w tego typu usługach, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

       3. Oferują najwyższą opłatę za wynajem powierzchni pod stoisko gastronomiczne

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

II.Opis sposobu i kryteria oceniania ofert.

  1. Cena jaką oferuje wykonawca – 100%                                                                                                                                                                                                                                                     III.Termin i miejsce składanie ofert.
  1. Oferty należy przesłać drogą pocztową w zamkniętych kopertach lub mailem na adres gok@gorno.pl z dopiskiem – Dożynki Gminne 2017 – obsługa gastronomiczna
  2. Termin składania ofert upływa 28.04.2017 r.
  3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, w dniu 8 maja 2017 r. 
  4. O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni  telefonicznie 
  5. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem

 

Organizator:  Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Górno 79a, 26-008 Górno.

W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content