Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące składania wniosków o dotacje dla mieszkańców

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” zaprasza na pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące naborów wniosków o dotacje dla mieszkańców obszaru LGD. Spotkanieodbędzie się o godzinie 14.00 w dniu 8 czerwca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie(Górno 79 A).

W kwietniu „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” podpisała umowę z SamorządemWojewództwa Świętokrzyskiego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 7 gminobjętego jej działaniem. Pozyskała na wsparcie realizacji operacji kwotę 7,6 mln zł, z czego 50%środków zostanie przeznaczone na tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. Pozostałaczęść zostanie przeznaczona na rozwój społeczny naszych gmin.

W drugim półroczu 2016 roku planowany jest nabór wniosków na:

– uruchamianie działalności gospodarczej

– rozwój działalności gospodarczejoraz nabory na działania, do których aplikować mogą między innymi organizacje pozarządowe:

– budowa, przebudowa, wyposażenie i doposażenie infrastruktury kulturalnej obszaru LSR, w tymw obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

– szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnychi zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych

– szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowychi tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska,czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

 

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content