Zaproszenie na warsztaty tworzenia projektów, umożliwiających kształcenie osób dorosłych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Zaproszenie na warsztaty tworzenia projektów, umożliwiających kształcenie osób dorosłych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty, dotyczące prawidłowego tworzenia projektów, w związku z trzema ogłoszonymi konkursami RPOWŚ 2014-2020, umożliwiającymi finansowanie kształcenia osób dorosłych. Jeden z konkursów dotyczy obszaru całego województwa, natomiast pozostałe dedykowane są odrębnym subregionom: miastu Kielce i gminom ościennym, a także miastom z północnej części województwa, tracącym swoje funkcje społeczno – gospodarcze.

Poddziałanie 8.5.3 „Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych” oraz Poddziałanie 8.5.4 „Kształcenie ustawiczne – ZIT Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych” umożliwiają realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych (zakończonych egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie), kursów umiejętności zawodowych (zakończonych zaliczeniem zgodnie z prawodawstwem krajowym, dotyczącym kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) oraz innych kursów i szkoleń, prowadzących do nabycia konkretnych umiejętności.

W ramach Poddziałania 8.5.3 ogłoszone zostały dwa konkursy – jeden skierowany do obszaru całego województwa, drugi dedykowany obszarom miast tracących funkcje społeczno gospodarcze (Ostrowiec Św., Starachowice, Skarżysko – Kamienna). Konkurs z Poddziałania 8.5.4 skierowany jest do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. miasta Kielce oraz gmin ościennych.

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach wymienionych konkursów będą prowadzone przez DW EFS od 30 czerwca do 14 lipca 2017 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentację niezbędną do przygotowania projektów zawierają ogłoszenia o konkursach: z Poddziałania 8.5.3 dla obszaru całego województwa, z Poddziałania 8.5.3 dedykowanego obszarom miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz z Poddziałania 8.5.4, dedykowanego dla miasta Kielce oraz gmin ościennych. Warsztaty odbędą się 14.06.2017 r. w godz. 9-14 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 51 (V piętro).

Formuła warsztatów przewiduje pracę z przykładowym projektem edukacyjnym, który uzyskał dofinansowanie w ramach uprzednio rozstrzygniętego konkursu. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję wcielić się w role ekspertów, oceniających projekt i z tej perspektywy przeanalizować kluczowe elementy wniosku o dofinansowanie, takie jak: opis grupy docelowej i jej rekrutacja, opis zadań oraz budżet projektu. Warsztaty będą również okazją do rozstrzygnięcia wątpliwości, dotyczących szczegółowych zapisów regulaminu konkursu oraz zasad tworzenia budżetu projektu. Specjaliści z Departamentu Wdrażania EFS przedstawią ponadto zalecenia praktyczne, wynikające z szerszej analizy projektów ocenionych w ramach dotychczas przeprowadzonych konkursów z RPOWŚ 2014-2020.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, w Zespole ds. Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji, tel. (41) 349-89-23, e-mail: infoEFS@sejmik.kielce.pl.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy jednego przedstawiciela z danej instytucji.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko zgłaszanej osoby,

– nazwę instytucji,

– kontakt telefoniczny.

Dodatkowo w przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie informacji w tej sprawie.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content