ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021 – Budow ogólnodostępnej Altany Biesiadnej, ogródka ekologicznego i ciągu komunikacyjnego w miejscowości Skorzeszyce

Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno, Górno 79A, 26-008 Górno, wpisane do ewidencji jako stowarzyszenie zwykłe, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przy Staroście Kieleckim pod pozycją 3/2016zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na: “Budowę ogólnodostępnej Altany Biesiadnej, ogórdka ekologicznego i ciągu komunikacyjnego w miejscowości Skorzeszyce”.

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.2019 – t.jend.)

 

 

 

 

 

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:

Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno, Górno 79a, 26-008 Górno, z dopiskiem:

“Oferta na: “Budowa ogólnodostępnej Altany Biesiadnej, ogródka ekologicznego i ciągu komunikacyjnego w miejscowości Skorzeszyce” – etap ……… Nie otwierać przed godz. 10:00  w dniu 12.07.2021r.”

W Formularzu oferty stanowiącym załacznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego wraz ze wszystkimi pozostałymi dokumentami wymienionymi w pkt. 5.2, należy składać do dnia 12.07.2021 roku (liczy się data wpływu) do godziny 10:00.

 

W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania.

 

Prosimy zapoznać się ze wszystkimi załącznikami dołączonymi w plikach do pobrania.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content