Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” informuje, o naborach wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Lokalna Strategia Rozwoju

Stowarzyszenia

“Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” 2016 – 2022

Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” informuje, o naborach wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcia:

• I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej

• I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej

• I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktu lub usług lokalnych

• I.III.3 Budowa, przebudowa, wyposażenie i doposażenie infrastruktury kulturalnej obszaru LSR, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

• I.III.6 Tworzenie i poprawa warunków prowadzenia aktywności społecznej przez mieszkańców obszaru LGD

Termin naborów wniosków: od 25 września do 9 października 2017 roku

 

www.wokollysejgory.pl tel.(41) 26 08 153

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content