Sukces z własną firmą

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż realizuje projekt “Sukces z własną firmą” w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych, RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa Uczestników projektu poprzez przyznanie bezzwrotnych dotacjina podjęcie działalności gospodarczejdo kwoty 24 000 zł oraz wsparcia pomostowego w łącznej wysokości 10 500,00 zł, co bezpośrednio przyczyni się do utworzenia 33 nowych miejsc pracy na terenie województwa świętokrzyskiego.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content