Zapraszamy do udziału w projekcie “Nowa Perspektywa Zatrudnienia” organizowanego przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Projekt ,,NOWA PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Priorytet 10. Aktywni na rynku pracy
Działanie 10.07 Działania na rzecz osób zagrożonych utratą pracy – projekty konkurencyjne

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA:

WUP kielce logo

Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach  programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
https://wupkielce.praca.gov.pl/

REALIZATOR PROJEKTU:

AP logo
Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.

DZIAŁANIA  W  PROJEKCIE:

1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – Celem zadania jest identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, rozpoznanie problemów, diagnoza potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego przez opracowanie i zastosowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego Uczestnika Projektu (215 os). Zadanie będzie wspierać i ukierunkowywać Uczestników Projektu w procesie decyzji o skorzystaniu z pomocy eksperta w celu rozwiązania problemu, wyboru szkoleń/kursów prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i/lub nabycia nowych kompetencji/ umiejętności z uwzględnieniem zainteresowań i predyspozycji zawodowych Uczestników Projektu, które mają prowadzić do osiągnięcia celu projektu, jakim jest utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia zgodnie z predyspozycjami i potrzebami rynku pracy. Nacisk zostanie położony na przezwyciężanie stereotypów związanych z płcią na rynku pracy, uświadomienie, że „umiejętności nie mają płci”, zasadę równości szans K i M oraz niedyskryminacji, zachęcenie K i M do udziału w kursach i podjęcia pracy w zawodach nietradycyjnych. Uczestnicy Projektu będą informowani o barierach równościowych dot. m.in. segregacji poziomej i pionowej rynku pracy, stereotypów płci, dyskryminacji wielokrotnej np. ze względu na płeć, wiek, stopień niepełnosprawności. Zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie indywidualnym – 2 godz./os., łącznie 420godz. Każdy z uczestników otrzyma materiały: karta doradcza, broszura IPD. Dla 45 os. w wieku 18-29 lat, zostanie przeprowadzona ocena umiejętności cyfrowych za pomocą „Europej. narzędzia do oceny poziomu kompetencji cyfrow.” lub innego narzędzia rekomendowanego przez ministra właściwego ds. pracy – 1 godz./os. W trakcie wykonywania oceny będą uwzględnione możliwości psychofizyczne Uczestnika Projektu oraz w razie potrzeby zostanie zaplanowane uzupełnienie poziomu kompetencji. Ocenę umiejętności cyfrowych zrealizuje specjalista z zakresu umiejętności cyfrowych na terenie województwa świętokrzyskiego. Zajęcia odbędą się w budynkach niemających barier architektonicznych uniemożliwiających udział w projekcie osób z niepełnosprawnościami: z podjazdem/windą, w celu umożliwienia poruszania się po obiekcie. Wszyscy Uczestnicy Projektu będą równo traktowani, osoby z niepełnosprawnościami będą mogły uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Zespół projektowy będzie reagować na wszystkie przejawy dyskryminacji i nierównego traktowania.

2. INDYWIDUALNE WSPARCIE MOTYWACYJNE – Celem zadania jest wzmacnianie w Uczestnikach Projektu postawy proaktywnej mobilizującej do podjęcia aktywności w ramach realizacji indywidualnej ścieżki zawodowej i udzielenie niezbędnej pomocy, dopasowanej tematyką i wymiarem godzinowym do potrzeb Uczestnika Projektu. Na etapie IPD podjęta zostanie decyzja ze wsparcia, którego eksperta i w jakim zakresie (z ilu godzin wsparcia) skorzysta Uczestnik Projektu. Liczba godzin oraz zakres indywidualnego wsparcia np.: psychologicznego, psychoterapeutycznego, poradnictwa zawodowego, wsparcia trenera personalnego, poradnictwa prawnego zostaną dopasowane do indywidualnych potrzeb, co oznacza, że jeden Uczestnik Projektu może skorzystać z kilku rodzajów wsparcia w wymiarze kilku godzin jeśli wskaże taką potrzebę, a osoba, która nie potrzebuje pomocy specjalisty nie weźmie udziału w takich działaniach. Zadanie przyczyni się do diagnozy osobistych uwarunkowań sytuacji Uczestnika Projektu i umożliwi wsparcie osoby w przejściu przez zmianę z uwzględnieniem specyfiki jej sytuacji, udzielenie porad i konsultacji, pomoc w znalezieniu rozwiązania sytuacji z którą zgłosił się Uczestnik Projektu, wskazanie odpowiednich sposobów działania. Tematyka zostanie dopasowana indywidualnie do potrzeb i problemów Uczestnika Projektu. Efektem zadania jest wybór Uczestnika Projektu w procesie decyzji o skorzystaniu z pomocy eksperta w celu rozwiązania problemu, wyboru szkoleń/kursów prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i/lub nabycia nowych kompetencji/ umiejętności z uwzględnieniem zainteresowań i predyspozycji zawodowych Uczestnika Projektu, które mają prowadzić do osiągnięcia celu proj., jakim jest utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia zgodnie z predyspozycjami i potrzebami rynku pracy. Każdy z uczestników otrzyma materiały: karta wsparcia. Zajęcia odbędą się w budynkach niemających barier architektonicznych uniemożliwiających udział w projekcie osób z niepełnosprawnościami: z podjazdem/windą, w celu umożliwienia poruszania się po obiekcie. Wszyscy Uczestnicy Projektu będą równo traktowani, osoby z niepełnosprawnościami będą mogły uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Zespół projektowy będzie reagować na wszystkie przejawy dyskryminacji i nierównego traktowania.

3. SZKOLENIA NADAJĄCE KWALIFIKACJE/KOMPETENCJE ZAWODOWE – Celem zadania jest zniwelowanie deficytów Uczestnika Projektu w zakresie niskiego poziomu/braku kwalifikacji/kompetencji zwiększające szanse Uczestnika Projektu na otrzymanie trwałego zatrudnienia. Tematyka kursów/szkoleń będzie ustalana indywidualnie dla każdego Uczestnika Projektu zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu. W projekcie będą realizowane wyłącznie kursy i szkolenia, wynikające z opracowanych IPD oraz z konieczności podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych. Rzeczywista liczba godzin zostanie określona na etapie ich realizacji. Zajęcia teoretyczno-praktyczne zostaną zorganizowane na terenie woj. świętokrzyskiego. Kursy zakończą się nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji. Warunek rozpoczęcia udziału w kursie/szkoleniu: zaświadczenie lekarskie – zdolność do wykonywania danego zawodu. Uczestnik Projektu ma zapewnione: materiały dydaktyczne tj. notatnik, długopis, podręcznik; materiały do zajęć praktycznych; przerwę kawową i ciepły posiłek; ubezpieczenie; badania lekarskie; przystąpienie do egzaminu; stypendium szkoleniowe dla niepracujących. Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji (konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych w toku szkolenia), potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), który powinien zawierać informacje na temat uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dot. monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021–2027 i LWK2021 dla EFS+. Zajęcia odbędą się w salach na terenie województwa świętokrzyskiego, zgodnie z zakresem wsparcia udzielanym Uczestnikowi Projektu – w budynkach nie mających barier architektonicznych uniemożliwiających udział w projekcie osób z niepełnosprawnościami tj. wyposażonych w podjazd/windę, w celu umożliwienia poruszania się po obiekcie. Wszyscy Uczestnicy Projektu będą równo traktowani, osoby z niepełnosprawnościami będą mogły uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Zespół projektowy będzie reagować na wszystkie przejawy dyskryminacji i nierównego traktowania.

4. POŚREDNICTWO PRACY – indywidualne pośrednictwo pracy to wsparcie dla każdego Uczestnika Projektu, którego celem jest pozyskanie zatrudnienia po zdobyciu kwalifikacji/kompetencji na kursie, dobór dla Uczestników Projektu pracy dostosowanej do indywidualnych oczekiwań, kwalifikacji i predyspozycji oraz właściwego pracownika dla pracodawcy. Zajęcia przeprowadzone przez pośrednika pracy odbędą się w wymiarze 1 godz./osoba. Zadanie obejmie wsparcie pośrednika pracy, którego rolą będzie m.in.: rozmowa w celu ustalenia preferencji Uczestnika Projektu i pracodawcy oraz kryteriów poszukiwania pracy; wskazanie zasad profesjonalnego sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny); przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej; pozyskiwanie i udostępnianie wysokiej jakości ofert zatrudnienia, zgodnych z preferencjami i oczekiwaniami Uczestnika Projektu; motywowanie Uczestników do samodzielnego poszukiwania pracy, i uzupełniania wiedzy dotyczącej poruszania się po rynku pracy, wyznaczanie zadań, udzielanie wskazówek; inicjowanie kontaktów z pracodawcami, wydanie skierowań do potencjalnych pracodawców. Efektem zadania będzie wzmocnienie potencjału Uczestnika Projektu w procesach rekrutacyjnych oraz zwiększenie szans na pozyskanie ofert pracy zgodnej z oczekiwaniami Uczestnika Projektu i trwałość zmiany ich sytuacji zawodowej. Zajęcia odbędą się w salach na terenie województwa świętokrzyskiego, zgodnie z zakresem wsparcia udzielanym Uczestnikowi Projektu – w budynkach nie mających barier architektonicznych uniemożliwiających udział w projekcie osób z niepełnosprawnościami tj. wyposażonych w podjazd/windę, w celu umożliwienia poruszania się po obiekcie. Wszyscy Uczestnicy Projektu będą równo traktowani, osoby z niepełnosprawnościami będą mogły uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Zespół projektowy będzie reagować na wszystkie przejawy dyskryminacji i nierównego traktowania.

5. STAŻE ZAWODOWE – Celem zadania jest umożliwienie Uczestnikom Projektu nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych do pozyskania przyszłego zatrudnienia i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy, które wpłyną na wzrost wartości Uczestników Projektu na rynku pracy. Wsparcie skierowane do 18 osób w wieku 18-29 lat, w tym 11K i 7M kierowane głównie do osób zdecydowanych na całkowite przekwalifikowanie, bądź nie posiadających doświadczenia zawodowego. Uczestnik Projektu odbędzie staż u pracodawcy nabywając praktykę w zawodzie/na stanowisku zgodnym z uzyskanymi w projekcie kwalifikacjami/ kompetencjami. Stażyści otrzymają stypendium oraz ubezpieczenie NNW. Wszyscy Uczestnicy Projektu będą równo traktowani, Akademia Przedsiębiorczości zadba o to, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły uczestniczyć w stażach tak samo jak osoby pełnosprawne. Zespół projektowy będzie reagować na wszelkie zgłaszane przejawy dyskryminacji i nierównego traktowania.

6. SUBSYDIOWANIE ZATRUDNIENIA – Celem zadania jest umożliwienie zdobycia zatrudnienia dla 60 Uczestników Projektu ze szczególnie utrudnionym dostępem do rynku pracy w formie zatrudnienia subsydiowanego. Wsparcie polega na zrefundowaniu kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne uczestnika projektu przez 3 miesiące. Akademia Przedsiębiorczości podpisze umowy z pracodawcami zatrudniającymi Uczestników Projektu, na mocy których Uczestnicy Projektu zostaną zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na 3 m-ce subsydiowanego zatrudnienia oraz na min. 3 m-ce bez subsydiowania zatrudnienia. Wszyscy Uczestnicy Projektu będą równo traktowani, Akademia Przedsiębiorczości zadba o to, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły uczestniczyć w aktywizacji zawodowej tak samo jak osoby pełnosprawne. Zespół projektowy będzie reagować na wszelkie zgłaszane przejawy dyskryminacji i nierównego traktowania.

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowić będzie 210 osób fizycznych, w tym 115 Kobiet i 95 Mężczyzn, które pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

Uczestnikami Projektu będą osoby powyżej 18 roku życia, zamieszkujące obszar województwa świętokrzyskiego, należące do jednej z poniższych grup: 
1) PRACOWNIK ZAGROŻONY UTRATĄ PRACY – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 m-cy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy
2) PRACOWNIK PRZEWIDZIANY DO ZWOLNIENIA – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego
3) OSOBA ZWOLNIONA – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu
4) OSOBA ODCHODZĄCA Z ROLNICTWA – właściciel/ współwłaściciel/ dzierżawca/ osoba pracująca w gospodarstwie rolnym do 2 ha przeliczeniowych, podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299, ze zm.) (KRUS), nieposiadająca innego zatrudnienia, która zamierza odejść z rolnictwa i systemu ubezpieczeń rolników.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia do 31.12.2026 r. przez min. 70% Uczestników Projektu z grupy 210 os. fizycznych, w tym 115 Kobiet i 95 Mężczyzn.

WSKAŹNIKI REZULTATU:
Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 54 osoby, w tym 30K i 24M


WSKAŹNIKI PRODUKTU:
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 210 osób, w tym 115K i 95M

TERMIN  REALIZACJI: 
01.02.2024 – 31.12.2026

WARTOŚĆ PROJEKTU:
2 087 804,40 zł w tym:
wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 983 404,40 zł
wkład własny 104 400,00 zł


Zapraszamy do udziału w projekcie!

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napisz do Nas

Masz pytania napisz do nas wiadmość
Aktualności
Skip to content