Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat dofinansowania projekt ZIT

Tytuł wiadomości na stronie: Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat dofinansowania projektów ZIT współfinansowanych z EFS w 2017 roku.

Prezydent Miasta Kielce, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zaprasza wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie projektów w konkursach dedykowanych Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym do udziału w:Spotkaniu informacyjnym na temat możliwości dofinansowania projektów z wykorzystaniem instrumentu ZIT, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2017 roku

Spotkanie odbędzie się w dniu 10 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Best Western Grand Hotel przy ul. Henryka Sienkiewicza 78 w Kielcach (sala Jodłowa).

Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości finansowania projektów w ramach konkursów ogłoszonych bądź planowanych do ogłoszenia w 2017 r.:

– Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji.

– Poddziałanie 8.2.3. Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie – Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka jelita grubego.

– Poddziałanie 8.4.3. Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych.

– Poddziałanie 8.5.4. Kształcenie ustawiczne – Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.Podczas spotkania omówione zostaną najistotniejsze kryteria naboru i oceny projektów, w ramach ww. Poddziałań, logika tworzenia projektu, z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów, założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z EFS w perspektywie finansowej 2014 – 2020.Program spotkania znajduje się w załączniku.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży uczestników spotkania.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu prosimy przesłać w terminie do 09.05.2017 r., na adres biurozit@um.kielce.pl na załączonym formularzu zgłoszeniowym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce, Biurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, pod nr tel. 41 36 76 707

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content